Warunki klimatyczne w czasie magazynowania i transportu

img29Warunki klimatyczne w czasie magazynowania i transportu

Warunki klimatyczne w czasie magazynowania i transportu. W rozdziale omawiającym wpływ różnych czynników na korozję wskazano na decydujący wpływ warunków zewnętrznych na zachowanie się metali i ich korozję w czasie składowania i transportu. Warunki zewnętrzne, którym podlega zakonserwowany wyrób w czasie jego przechowywania są w dużym stopniu zależne od strefy klimatycznej oraz charakteru atmosfery w tej strefie. Wyroby metalowe ulegają łatwo korozji w tropikalnej strefie klimatycznej, szczególnie jeśli ma ona charakter nadmorski. Oprócz strefy klimatycznej i związanej z nią charakterystycznej wilgotności, temperatury oraz ilości opadów należy także uwzględnić inne jej właściwości ważne z punktu widzenia korozji atmosferycznej. Do właściwości tych należy występowanie tzw. mikroklimatu w bezpośrednim otoczeniu magazynowanych wyrobów. Tak na przykład w strefach o klimacie umiarkowanym, o niskiej wilgotności mogą istnieć obszary stwarzające specjalne niekorzystne warunki dla wyrobów metalowych. Np. mikroklimat Śląska niezmiernie niekorzystnie wpływa na korozję magazynowanych wyrobów metalowych ze względu na dużą zawartość związków siarki w powietrzu oraz duże zapylenie atmosfery.