Wpływ klimatu na korozję metali

img20Wpływ klimatu na korozję metali. Można z dużym przybliżeniem stwierdzić, że w warunkach istniejących w strefach o dużej wilgotności i wysokiej temperaturze dodatkowe występowanie mikroklimatów o charakterze przemysłowym czy nadmorskim sprawia, że magazynowanie wyrobów metalowych jest tam specjalnie utrudnione. Ze względu na to, że rodzaj zabezpieczenia czasowego oraz sposób zapakowania wyrobu zależy w dużej mierze od charakteru stref klimatycznych oraz mikroklimatów istniejących w obrębie tych stref, zajmiemy się ich określeniem z punktu widzenia tak istotnych dla korozji wskaźników jak wilgotność względna, temperatura, ilość opadów deszczowych, zapylenie i zanieczyszczenie agresywnymi gazami. Wpływ tych czynników był omówiony w poprzednich rozdziałach obecnie podana będzie ich lokalizacja i dokładna charakterystyka. Obszar kuli ziemskiej można podzielić na strefy charakteryzujące się następującymi klimatami: — tropikalnym wilgotnym, — tropikalnym suchym, — umiarkowanym, — polarnym, — wysokogórskim, — morskim. Ograniczymy się do scharakteryzowania jedynie głównych właściwości poszczególnych klimatów, przy czym bardziej szczegółowo określona zostanie strefa klimatu tropikalnego, ze względu na jej zróżnicowanie i duże nasilenie niekorzystnie działających czynników korozyjnych.