Zjawisko korozji

img20Zjawisko korozji

Zjawisko korozji. Korozją nazywamy proces niszczenia metali wskutek chemicznego lub fizyko-chemicznego oddziaływania środowiska. Słowo korozja pochodzi z łacińskiego „corrosus”, co oznacza „wygryziony” lub „zjedzony stopniowo”. Procesy korozji przebiegają wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z metalami, stanowią one bowiem naturalną tendencję metalu do przechodzenia do stanu pierwotnego, tj. do postaci tlenkowej w jakiej występuje on w rudach. Proces korodowania jest w przypadku magazynowania gotowych wyrobów metalowych procesem niepożądanym, gdyż powoduje niszczenie wyrobu i jego nieużyteczność. Dlatego też stosowany jest cały szereg środków, które zapobiegając temu procesowi chronią wyroby przed uszkodzeniem wskutek działania korozji. W celu zabezpieczenia metalu przed korozją, stosowane są środki, które wskutek ścisłego kontaktu z powierzchnią metalu chronią ją przed działaniem czynników agresywnych, jak np. wilgoć, gazy agresywne i rozpylone roztwory soli. Środki te działają jak nieprzenikliwa przegroda dla czynników agresywnych lub zmieniają charakter powierzchni metalu w przypadku ich adsorbowania się na niej bądź tworzenia tlenków. Dla ochrony wyrobów metalowych w czasie magazynowania i transportu stosowana jest pewna grupa środków ochronnych znanych pod określeniem środki dla ochrony czasowej. Mają one tą wspólną cechę, że ze względu na konieczność użytkowania wyrobów po okresie magazynowania lub transportu muszą być w sposób prosty usunięte za pomocą rozpuszczalnika lub zdjęte przez zdarcie.