Wpływ zjawiska rosy na korozję

img21Wpływ zjawiska rosy na korozję

Wpływ zjawiska rosy na korozję. Na powierzchni metalu kondensują się często przy wysokich wilgotnościach powietrza otaczającego metal krople wody w postaci rosy. Zjawisko to zachodzi wtedy, gdy następuje gwałtowna zmiana temperatury. Temperatura, w której zachodzi proces wykondensowywania się wilgoci zwana jest punktem rosy. Jest on ważnym czynnikiem wpływającym na szybkość zachodzenia procesu korozji. Tworzące się krople wody są przyczyną występowania różnicy potencjałów między środkiem kropli a jego obrzeżem (różnica w dopływie tlenu) powodując powstawanie wżerów. Temperatura, w której następuje wykondensowywanie się wilgoci na metalu zależy od wilgotności względnej powietrza i jest niższa dla normalnych warunków ma Im wilgotność powietrza jest większa, tym mniej różni się punkt rosy od temperatury pomieszczenia. Fakt ten ma decydujące znaczenie w praktyce magazynowania i transportu. Konieczne jest bowiem utrzymywanie wilgotności jak najmniejszej, aby zmniejszyć do minimum możliwość występowania zjawiska wykondensowania się wilgoci na metalu przy obniżeniu temperatury. Wykondensowanie wilgoci może występować w przypadku przenoszenia części magazynowanych z zimnego pomieszczenia do pomieszczenia o wyższej temperaturze i odpowiednio dużej wilgotności względnej. Obniżenie temperatury opakowania o kilka stopni może spowodować wykondensowanie się na metalu kilku gramów wody obecnych w m3 powietrza zawartego w opakowaniu.