Asfalt drogowy

img20 (6)Asfalt drogowy. Jest to końcowy produkt destylacji ropy naftowej, odpowiednio przygotowany lub też spreparowany z asfaltem naturalnym. Dzieli i się on na kilka typów głównie z punktu widzenia wielkości penetracji. Polskie normy określają cztery typy, oznaczone symbolami: D 300, D 200, D 50 oraz D 35. Najczęściej używanym typem asfaltu drogowego jest asfalt o penetracji 40—60, tj. typ D 50. Typ D 300 stosuje się do nawierzchni drogowych, emulsji asfaltowych i do fluksowania (zmiękczania twardych bitumów). D 200 używany jest do utrwaleń powierzchniowych w budownictwie drogowym i do bitumowania grysów (asfaltobetony). D 50 — do produkcji asfaltobetonów i jako masa do zalewania spoin. Podobne zastosowanie jak D 50 ma D 35, który ponadto może być używany do ustabilizowania smoły drogowej i do preparowania asfaltów lanych.