Asfalt przemysłowy

img26 (5)Asfalt przemysłowy jest to końcowy produkt destylacji ropy naftowej. Polskie Normy określają pięć typów asfaltu przemysłowego: P 35, P 45, P 60, P 80 i P 120 (dwa ostatnie typy należą do grupy asfaltów specjalnych). Poszczególnym typom asfaltu przemysłowego stawiane są różne wymagania. Asfalt przemysłowy używany jest do robót izolacyjnych, do produkcji pap i mas asfaltowych (izolacyjnych i dylatacyjnych) oraz tkanin bitumowanych, do preparowania lepików i mas typu „Oro-Conco”, jako spoiwo odporne na działanie czynników chemicznych, do produkcji lakierów asfaltowych rdzoochrorinych oraz na powłoki wodoszczelne do betonów. Zdarza się często, że jednostki wykonawstwa budowlanego próbują stosować asfalt przemysłowy tam wszędzie, gdzie istnieje obowiązek stosowania lepików bitumicznych lub gotowych mas izolacyjnych bazowanych na asfalcie. Takie zastosowanie asfaltu jest oczywistym marnotrawstwem i zasługuje na surowe napiętnowanie. Lepiku bitumicznego i mas izolacyjnych, produkowanych przez placówki terenowe drobnego przemysłu, jest pod dostatkiem i w żądnym wypadku nie wolno używać zamiast nich drogiego asfaltu przemysłowego, jako „materiału zastępczego”. Zaopatrzeniowiec otrzymawszy zapotrzebowanie na asfalt przemysłowy z wątpliwym uzasadnieniem, winien je bezwzględnie skontrolować z tego punktu widzenia i zapobiec marnotrawstwu.