Asfalty specjalne

img22 (5)Asfalty specjalne Dzielą się na 4 grupy: 1. Opisane w asfaltach przemysłowych i określone normą typy P 80 i P 120. Temperatura mięknienia tych asfaltów jest stosunkowo wysoka, w związku z czym, z uwagi na zbyt małą elastyczność nie mają one w zasadzie zastosowania w budownictwie. Stosuje się je wyjątkowo i to w specjalnych warunkach do konstrukcji mostowych i przy budowie tuneli, z zastrzeżeniem jednak uzyskania oddzielnej zgody fachowych komórek technicznych lub inwestora. Sprzedawane są jako asfalt specjalny 80/130. 2. Asfalt typu „Stabil C”, mogący mieć zastosowanie do specjalnych robót izolacyjnych przy budowie mostów i tuneli. 3. Asfalt typu „2 Maxphalf Sholl”, stosowany przy wykonywaniu niektórych robót specjalnych w budownictwie przemysłowym-wodno-inżynieryjnym. Używa się go jako środka do izolacji rurociągów przy izolowaniu złącz i nasuwek. Na 1 złącze zużywa się i 19,2 kg „Maxphalfu” jako głównego składnika masy izolacyjnej (według receptury Huty „Ferrum”). 4. Mastyks asfaltowy, będący mieszaniną asfaltu przemysłowego lub drogowego (P 35 lub D 35 i D 50) z albańskim.