Betony smołowe

img26 (7)Betony smołowe (smołobetony). Zarówno smołobetony jak i asfaltobetony są to betony bitumiczne. Przy budowie nawierzchni tego rodzaju utrzymuje się zasadę betonu, tj. uzyskania masy zwartej, skomprymowanej. Smołobetony układane są z reguły na gorąco. W zależności od uziarnienia (granulacji) materiału kamiennego dzieli się smołobetony na: drobnoziarniste — uziarnienie 5—8 mm, średnioziarniste — uziarnienie do 15 mm i gruboziarniste — uziarnienie powyżej 15 mm. Jako lepiszcza do smołobetonów używa się oprócz kruszywa: smoły stabilizowanej SS III o wiskozie 120—250 sek. do nawierzchni ciężkich, smoły stabilizowanej o zawartości asfaltu powyżej 20%, asfaltów o penetracji 40/50, 50/60, 45/55 i 55/65 z dodatkiem do 40% smoły, przy czym lepiszcze powinno stanowić wagowo 6—9% (wynosi przeciętnie 7—7,5%).