Chlorek wapnia

img10 (14)Nie należy dodawać chlorku wapnia do cementów hutniczych, glinowych i do mieszaniny cementów portlandzkich z wapnem. W przemyśle budowlanym stosuje się chlorek wapnia między innymi do produkcji płyt wiórkowo-cementowych. Dodatek chlorku wapnia nie zmienia w zasadzie końcowej wytrzymałości zaprawy, przyspiesza jednak jej twardnienie, co w efekcie podwyższa w pierwszych dniach wytrzymałość. ITB opracował i opublikował Instrukcję o stosowaniu chlorku wapnia i innych środków chemicznych do zapraw i betonów w budownictwie zimowym. Według tej instrukcji: 1) domieszkę chlorku wapnia stosuje się w stosunku procentowym do wagi cementu, 2) w porze chłodów jesiennych i wiosennych, przy temperaturze od +5°C do 0°C dodaje się 1% chlorku wapnia, 3) w okresie zimy, w temperaturze poniżej 0°C dodaje się od 1,5 do 2%, chlorku wapnia, 4) jeżeli w betonie dopuszczalne są wykwity, np. w fundamentach, w konstrukcjach osłoniętych, to: a) przy betonowaniu w temperaturze poniżej minus 5°C dodaje się 3% chlorku wapnia; b) przy betonowaniu w temperaturze minus 8°C dodaje się 3% chlorku wapnia; c) przy betonowaniu w cieplakach dodaje się najwyżej 2% chlorku wapnia.