Czynniki wpływające na korozję atmosferyczną

img28Czynniki wpływające na korozję atmosferyczną

Czynniki wpływające na korozję atmosferyczną. Na proces korozji atmosferycznej metali mają wpływ: a) proces technologiczny wytwarzania materiału i części, b) czynniki wewnętrzne wynikające ze składu i struktury materiału, c) czynniki zewnętrzne określające charakter otaczającej metal atmosfery. Proces technologiczny wytwarzania materiału i części. Zachowanie się magazynowanych wyrobów metalowych nie jest zależne jedynie od jakości powłoki ochronnej lub zastosowanej metody zabezpieczenia, albo też od agresywności środowiska, lecz także od rodzaju użytego na ich wytworzenie surowca oraz procesu hutniczego i stalowniczego, który został zastosowany. Metody wytwarzania, skład i struktura stali nie mają wprawdzie takiego decydującego znaczenia jak warunki atmosferyczne w czasie magazynowania, jednak nie wolno uznawać ich za czynniki nieważne. Są to czynniki podrzędne, których znaczenie musi być jednak doceniane. Dotyczy to wszystkich gatunków stali z wyjątkiem specjalnych stali stopowych, których odporność na korozję jest ich dominującą cechą. Jak podkreślono poprzednio korodowanie metali jest w wysokim stopniu zależne od istnienia ogniw miejscowych. Procesy metalurgiczne wytwarzania surówki, wytwarzanie poszczególnych gatunków stali oraz jej przetwarzanie na blachę, pręty itp. powinny przebiegać tak, aby gotowy produkt miał możliwie mało zanieczyszczeń, niejednorodności struktury i naprężeń. Stwierdzono np., że zawartość powyżej 0,06% siarki w surówce, z której wykonano stal ma duży wpływ na zmniejszenie jej odporności na korozję, w szczególności na korozję atmosferyczną w okolicach przemysłowych. Odwrotnie, obecność w surówce 0,15% miedzi zmienia na korzyść zachowanie się stali w atmosferze przemysłowej.