Izolacja murów

img11 (18)Izolacja pozioma murów, uprzednio zaprawionych warstwą cementową przeciwko wodzie naporowej — 2,8 m2 juty lub papy i 0,25 m2 juty na krawędzie na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dodatek na każdą następną warstwę przy silniejszych izolacjach 1,4 m2 papy lub juty na 1 m2 izolowanej powierzchni. Izolacja pionowa ścian uprzednio wyprawionych zaprawą cementową przeciwko wodzie naporowej — 2,6 m2 papy lub juty i 0,25 m2 juty na krawędzie na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dodatek na każdą następną warstwę papy lub juty — 1,25 m2 materiału na 1 m2 powierzchni izolowanej. Spoiny dylatacyjne: a) w betonowym dnie lub w ścianach zbiorników zagłębionych w terenie — 0,12 m2 papy asfaltowej na 1 m2 powierzchni izolowanej, b) w dnie lub w ścianach budowli poniżej poziomu wody gruntowej z zastosowaniem blachy miedzianej — 0,8 m2 papy asfaltowej na 1 m2 powierzchni izolowanej. Polepy: grubość od 8 do 12 cm z gliny z sieczką, z proszku torfowego, z trocin zalanych zaprawą wapienno-gipsową, na warstwie papy smołowej — po 1,25 m2 papy smołowej na 1 m2 polepy. Ta sama ilość papy winna być zużyta przy zakładaniu polepy z gruzu budowlanego i przy izolacjach z jednej warstwy cegły — dziurawki, położonej na płasko.