Izolacje z papy

img10 (16)Izolowanie podłóg, piwnic, tarasów itp, asfaltem lanym i papą bitumiczno-asfaltową na wyprawie cementowej — bez względu na grubość warstwy, która może wynosić 1 do 3,5 cm po 1,15 m2 papy na 1 m2 izolowanej powierzchni. Izolowanie poziome z pasów metalowo – asfaltowych dwiema warstwami filcu asfaltowanego z wkładką z blach: aluminiowej, ołowianej, cynkowej lub innej — 2,4 m2 filcu asfaltowanego na 1 m2 powierzchni izolowanej. Izolacje podłoża zbiorników do wody itp. dwiema warstwami: pierwszą z betonu żwirowo – cementowego oraz dwóch pap asfaltowych, drugą z betonu żwirowo – cementowego; izolacje ścian zbiorników do wody itp. dwiema warstwami jak wyżej — w obu wypadkach po 2,3 m2 papy na 1 m2 izolowanych ścian lub podłoża. Izolacja pozioma podłoża betonowego przeciwko wodzie naporowej — 2,6 m2 papy lub juty na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dodatek przy silniejszych izolacjach — 1,25 m2 papy na 1 m2 powierzchni izolowanej, przy czym zamiast papy może być zastosowana juta w tej samej ilości.