Wpływ polerowania aluminium na korozję

img28Wpływ polerowania aluminium na korozję

Wpływ polerowania aluminium na korozję. Gładkość powierzchni aluminium poddanego działaniu czynników atmosferycznych ma b. duży wpływ na proces korozji. Podobnie jak w przypadku innych metali aluminium łatwiej koroduje jeśli gładkość powierzchni jest niewielka, natomiast aluminium polerowane chemicznie lub! elektrolitycznie ulega w miejszym stopniu korozji. Polerowanie mechaniczne obniża jednak odporność aluminium na korozję, gdyż resztki pozostałych na powierzchni past polerowniczych względnie proszku ściernego przyspieszają korozję. Obróbka ścierna powoduje prócz tego występowanie naprężeń w powierzchniowych warstwach aluminium. Składniki poszczególnych stopów Al mają różny wpływ na korozję atmosferyczną. Przyjmuje się, że żelazo, miedź i nikiel przyspieszają korozję, natomiast magnez, kadm, antymon i mangan podwyższają odporność na korozję. Należy równocześnie zaznaczyć, że każdy stop aluminium należy rozpatrywać indywidualnie biorąc pod uwagę nie tylko zawartość poszczególnych składników stopowych, ale także jednorodność struktury i charakter przewidywanych czynników korozyjnych. W praktyce magazynowania stwierdzono np. że korozja stopów cynkowo-aluminiowych w atmosferze wilgotnej przebiega gwałtownie prowadząc w krótkim czasie do pokrycia elementów białymi produktami korozji. Korozja zachodzi tym szybciej im bardziej stop ZnAl jest zanieczyszczony żelazem. Również stop odlewniczy zawierający 4% miedzi, ulega łatwo korozji w atmosferze wilgotnej co zmusza do pokrywania go powłoką lakierniczą. Stopy aluminiowe są na ogół zupełnie nieprzydatne do magazynowania w klimacie tropikalnym, w którym łatwo korodują pokrywając się nalotem. W celu ochrony stopów aluminium przed korozją konieczne jest pokrywanie ich tlenkową powłoką ochronną na drodze elektrolitycznego utleniania (eloksalowania), nakładanie powłoki konwersyjnej przez tzw. alodynowanie i nakładanie pokrycia lakierniczego. Wyroby z aluminium mogą być także chronione w czasie magazynowania i transportu przy pomocy lotnego inhibitora korozji. Niekiedy celowe jest nakładanie na ich powierzchnię czasowych środków ochronnych opartych na olejach, woskach i lanolinie oraz używanie opakowań zapewniających małą wilgotność.