Występowanie produktów korozji w postaci rdzy

img24Występowanie produktów korozji w postaci rdzy

Występowanie produktów korozji w postaci rdzy. Rozpuszczające się anodowo żelazo wysyła do roztworu jony. Na katodzie zachodzi jeszcze inna ważna reakcja, a mianowicie wytwarzanie się jonów (OH)- wskutek reakcji. Do obszaru katodowego przenika tlen z powietrza. Wzrost dopływu tlenu do katody powoduje wytwarzanie na niej dużej ilości jonów (OH)- oraz wiązanie dużej ilości elektronów, a więc pośrednio przyspiesza reakcję anodowego rozpuszczania się metalu, czyli jego korozję. Każdy z tych dwóch efektów działania tlenu powoduje podwyższenie ilości substratów reakcji korozji i przyspiesza powstawanie rdzy. Innymi słowy obecność tlenu znacznie przyspiesza korodowanie anody oraz powstawanie produktów korozji (rdzy) na katodzie. Przedstawiony proces korozji elektrochemicznej opiera się na działaniu ogniw elektrycznych. W praktyce obraz korozji atmosferycznej jest następujący. Powierzchnia metalu np. żelaza pokryta jest zawsze filmem (warstewką) wilgoci ze względu na jej występowanie w atmosferze. W cienkim filmie wilgoci podobnie jak przy całkowitym zanurzeniu metalu do wody zachodzi rozpuszczanie się anody z wysyłką jonów żelaza . Obszar na powierzchni żelaza, gdzie zachodzi proces rozpuszczania się żelaza jest obszarem anodowym. Elektrony wędrują do obszaru o mniejszym potencjale, który stanowi obszar katodowy. Na katodzie zachodzą reakcje, tj. reakcja tworzenia się wodoru, tworzenia się jonów wodorotlenowych i nierozpuszczalnego wodorotlenku żelaza. Ten ostatni powstaje przez połączenie się jonów żelaza przechodzących z obszaru anodowego z jonami wodorotlenowymi wytworzonymi na katodzie. Procesy te zachodzą w sposób ciągły, aż do ustalenia się stanu równowagi.