Wytrzymałość betonu

img27 (2)Po stężeniu beton powinien odznaczać się wytrzymałością odpowiadającą przewidywanym w projekcie budowli naprężeniom statycznym. Chodzi przede wszystkim o wytrzymałość na ściskanie, którą oblicza się według wzoru

R28=160(C/W – 0,5)

gdzie „R28″ oznacza wytrzymałość betonu na ściskanie po upływie 28 dni twardnienia wyrażoną w kg/cm2,
C — ciężar cementu w kg,
W — ciężar wody w kg.

Jak widać, wytrzymałość betonu na ściskanie zależy od stosunku wagowego cementu do wody. Stosunek —może wynosić 1,2—2,5. Na większych budowlach betonowych lub żelbetowych oraz w wytwórniach wyrobów betonowych konieczne jest utrzymywanie stałej, określonej wytrzymałości betonu, ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji i wymogi racjonalnej, oszczędnościowej gospodarki cementem.