Znaczenie jakości wody

Znaczenie jakości wody. Jakość wody produkcyjnej ma podstawowe znaczenie. Woda do zapraw i betonów nie powinna zawierać składników wpływających ujemnie na wiązanie i twardnienie cementu oraz trwałość betonów Winna ona być czysta, bez szkodliwych soli, kwasów, związków organicznych, części humusowych, jak również nie powinna wykazywać twardości. Do zapraw nadaje się woda miękka: deszczowa, źródlana, studzienna, rzeczna i z jezior, o ile nie jest zanieczyszczona ściekami miejskimi lub odpływami z zakładów przemysłowych. Nie należy używać do zapraw wody bagiennej z torfowisk i stawów. Woda do zasilania kotłów nie powinna w pierwszym rzędzie zawierać związków powodujących powstawanie kamienia kotłowego (soli wapnia i magnezu), czyli nie powinna wykazywać twardości. Nie powinna ona również zawierać innych zanieczyszczeń, jak gazy rozpuszczone, czy ciała stałe łatwo rozpuszczalne.