Twardość wody

Twardość wody. Twardość wody spowodowana jest przez występujące w niej sole wapnia i magnezu. Jest to zjawisko niepożądane, w szczególności jeżeli chodzi o wodę używaną do celów produkcyjnych w przemyśle i budownictwie. Woda twarda powinna być zmiękczona przed zastosowaniem. Rozróżnia się trzy rodzaje twardości wody: 1) twardość węglanową, zwaną przemijającą, spowodowaną obecnością w wodzie kwaśnych węglanów wapnia i magnezu; kwaśne węglany ulegają przy wrzeniu rozkładowi; 2) twardość stalą, niewęglanową, spowodowaną obecnością innych soli wapnia i magnezu (siarczan wapnia, chlorek magnezu itd.); 3) twardość ogólną, będącą sumą twardości węglanowej i niewęglanowej. Twardość wody mierzy się w stopniach twardości wody. Przez stopień twardości wody rozumie się jednostkę twardości wody, wyrażającą zawartość jonów wapnia z tlenku wapnia lub węglanu wapnia w określonej jednostce wody. Rozróżnia się stopnie twardości wody: polskie, niemieckie, francuskie, angielskie, amerykańskie. W Polsce określa się twardość wody w polskich lub niemieckich stopniach twardości. Polska norma PN stopień twardości wody określa szczegółowo kryteria oznaczania twardości wody. Wodę przemysłową przepuszcza się najpierw przez filtry, a następnie wyjaławia dodatkowo chlorem gazowym, chlorynem sodu i innymi. Wody niedostatecznie oczyszczone w filtrach, oczyszcza się chemicznie przy pomocy: a) siarczanu glinu, b) chlorku żelazowego.: Twardość wody usuwa się przez jej zmiękczanie.