Asfalt sztuczny

Asfalty sztuczne (ponaftowe), otrzymywane jako pozostałość przy frakcjonowanej destylacji ropy naftowej zawierającej asfalt, mają te same właściwości co asfalty naturalne i we wszystkich prawie przypadkach mogą je z powodzeniem zastąpić po odpowiednim spreparowaniu. Z punktu widzenia zawartości asfaltu ropy naftowe dzielą się na: asfaltowe, o zawartości od 30 do 70% asfaltu, półasfaltowe, o zawartości od 10 do 30% asfaltu oraz bezasfaltowe parafinowe, o zawartości od 0 do 10% asfaltu. Najlepsze pod tym względem są ropy meksykańskie (Ebano) i wenezuelskie, zawierające od 40 do 70% czystego asfaltu. Ropy polskie zawierają od 4 do 10% asfaltu. Są jeszcze w użyciu pośrednie rodzaje asfaltu: mieszanki asfaltu naturalnego i ponaftowego, używane w budownictwie drogowym, oraz asfalty specjalne, będące preparatami patentowanymi. Polska jest krajem deficytowym, jeżeli chodzi o asfalty, na skutek braku własnych złóż naturalnych i ograniczonych możliwości produkcji asfaltów ponaftowych. W okresie międzywojennym importowano w związku z tym znaczne ilości drogiego asfaltu naturalnego, głównie trynidadzkiego. Obecnie importujemy stosunkowo tani, lecz wysokowartościowy asfalt albański.