Natrolit i Wofatyty

img27Natrolit. Synonim: zeolit naturalny. Odznacza się następującymi własnościami: ciężar nasypowy suchej masy 1,2, zużycie na 1 m3 wody na 1° twardości niem. 60 g, dopuszczalna maksymalna temperatura wody oczyszczanej – do 30°C, osiągalna twardość końcowa 0,1° twardości niem. Jest dobrym artykułem zastępczym permutytu. Dystrybutorem natrolitu (artykuł importowy) jest B/Z Produktów Nieorganicznych w Gliwicach. Wofatyty. Należą do zeolitów organicznych (organolitów). Są to żywice syntetyczne: sulfonowane kondensaty fenoli z aldehydami. Mają postać nierozpuszczalnych w wodzie ziarenek. Rozróżnia się wofatyty kationowe WoH2 i zasadowe Wo Na2. Wyczerpane wofatyty kationowe regeneruje się przy pomocy chlorku sodu lub kwasu solnego. Zużyte wofatyty zasadowe regeneruje się ługami. Wofatyty zmiękczają wodę poniżej 0,1° twardości niem, Maksymalna dopuszczalna temperatura wody zmiękczanej przy pomocy wofatytów — 90°C. W celu całkowitego odsolenia .wody upodobnienia jej pod względem składu do wody destylowanej, przeprowadza się odsalanie wody kolejno w dwóch fazach: najpierw przy użyciu wofatytów kationowych, usuwających wapń, magnez i pozostałe metale, a następnie przy pomocy wofatytów zasadowych, usuwających kwasy.