Pomocnicze materiały malarskie

MJM/07/05;Oprócz właściwych materiałów malarskich stosowane są w budownictwie do celów malarskich różne materiały pomocnicze. Wszelkie materiały malarskie, w szczególności farby olejne, syntetyczne, wyroby nitrocelulozowe, lakiery bitumiczne i spirytusowe powinny być w miarę możności przechowywane w pomieszczeniach o lekkiej budowie dachu. Okna pomieszczeń powinny być zacienione od strony słonecznej, przy czym pomieszczenia powinny mieć w zasadzie dostateczną ilość otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio na otwartą przestrzeń, otwieranych na zewnątrz, zwłaszcza gdy magazynowanie dotyczy większych partii. W pomieszczeniach tych nie należy operować jakimkolwiek źródłem ognia i należy przestrzegać przepisów o zakazie palenia tytoniu, lamp płomiennych, świec itp. Instalacja elektryczna powinna również odpowiadać obowiązującym przepisom. Ponieważ mieszaniny par rozpuszczalników z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchające, zachodzi konieczność wietrzenia pomieszczeń magazynowych i stosowania prawidłowej wentylacji powietrznej.