Solwentnafta oczyszczona

img21 (5)Solwentnafta oczyszczona. Otrzymywana jest przez frakcjonowaną destylację i rafinację benzolu surowego. Solwentnafta oczyszczona jest mieszaniną węglowodorów przeważnie aromatycznych, zawierającą głównie ksyleny, izopropylobenzen (kumen), etylotolueny i trój metylobenzeny. Produkt powinien być wolny od zawiesin i posiadać charakterystyczny zapach. Jest to ciecz bezbarwna o dopuszczalnym żółtym zabarwieniu. C. wł. w temperaturze 15° — 0,870—0,920, temperatura wrzenia 135°C, klarowność przy temperaturze 15°C wolna od zmętnienia. Dla solwentnafty oczyszczonej, przeznaczonej do mieszanek napędowych, dopuszcza się początek wrzenia nie wyżej 120°C. Zawartość w cysternie warstwy wody wysokości 5 cm nie może być podstawą do reklamacji jakości produktu. W budownictwie może mieć solwentnafta zastosowanie da produkcji pomocniczej mas izolacyjnych płynnych lub półpłynnych. Może być również użyta jako rozpuszczalnik do lakierów bazowanych na bitumach i jako dodatek do ciężkich olejów do silników spalinowych w produkcji paliw płynnych. Solwentnafta jest również dobrym rozpuszczalnikiem kauczuku. Opakowanie: cysterny dostawcy lub beczki odbiorcy, przy czym beczki powinny być ocynkowane. Transport musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami kolejowymi, przy czym na opakowaniu powinien być napis: „Materiał łatwopalny”