Stosowanie tworzyw w przemyśle

Stosowanie tworzyw w przemyśle. Możliwości stosowania tworzyw sztucznych w przemyśle, budownictwie i dla potrzeb codziennych są prawie nieograniczone. Zaczynają one częściowo wypierać metale i drewno. W budownictwie używa się tworzyw sztucznych do robót elektrotechnicznych, jako środki zastępcze szelaku naturalnego, politury, klejów, kitów, lakierów, do produkcji kostki posadzkowej, płyt ściennych, wyłożeń sufitów, pokrycia drzwi, klamek, uchwytów, do pokrycia kolumn, poręczy, wentylatorów, wyciągów, ozdób dekoracyjnych, urządzeń do łazienek. Możliwości ich zastosowania są wykorzystane dotychczas w małym jedynie stopniu. Podstawowym surowcem do produkcji tworzyw sztucznych organicznych są: 1) pochodne węgla kamiennego, 2) pochodne ropy naftowej, 3) produkty przeróbki chemicznej drewna, 4) produkty przerobu artykułów rolnych. Z węgla, poprzez koks, karbid i acetylen otrzymuje się podstawowe surowce dla związków winylowych, etylenu, styrenu, chlorku winylu, z których drogą dalszych przemian chemicznych otrzymuje się tworzywa winylowe, polietylenowe, polistyrenowe, kauczuk, syntetyczny Buna, igelity i wiele innych. Smoła powęglowa zawiera dalsze podstawowe surowce: fenol i krezole do produkcji fenoplastów, benzen do produkcji styrenów i aminoplastów, kumaron do produkcji żywic kumaronowych, od dawna znanych jako tworzywa powierzchniowe. Z dwutlenku węgla otrzymuje się mocznik, surowiec wyjściowy do aminoplastów. Z surowców ziemnych: gazu ziemnego i ropy naftowej otrzymuje się drogą procesu chemicznego (tzw. krakowanie) w wysokich temperaturach i w obecności katalizatorów — węglowodory nienasycone, jak etylen, butylen, z których między innymi otrzymuje się butadien, surowiec wyjściowy do produkcji kauczuku syntetycznego: keru i buny. Z produktów przemysłu rolnego i leśnego otrzymuje się: z alkoholu etylowego a) butadien i z kolei kauczuk syntetyczny, ker i bunę, b) furfurol, mający zastosowanie do fenoplastów zamiast formaldehydu; z alkoholu metylowego —-formaldehyd, fundamentalny surowiec do produkcji wielu tworzyw kondensacyjnych; z terpentyny i kalafonii — tworzywa powierzchniowe typu alki dali i modyfikowanych fenolowych żywic lakierniczych.